Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

DUANIN KABUL EDİLMESİNİN ŞARTLARI

6 yıl önce
1.438 izlenme
Favorilerime Ekle
Favorilerimden Çıkar
Lütfen bekleyiniz...
Geniş Ekran Dar Ekran
Reklam 5 saniye sonra kapanacak.
Reklam
Reklamı Geç

1- Düzgün bir imana, Ehli sünnet itikadına sahip olmalıdır.
Ehli sünnete göre; Îman artmaz ve azalmaz. Büyük günah işlemekle îman
gitmez.Gayba îman esastır. Allahü teâlâ Cennette görülecektir. Ameller (İbâdetler)

îmandan parça değildir. Amelde dört mezhebe birine tâbi olmak şarttır. Eshâb-ı
kirâmın ve ehl-i beytin ve Peygamberimizin zevcelerinin hepsini sevmek şarttır.
Dört halîfenin üstünlükleri, hilâfet sırasına göredir.Namaz, oruç, sadaka gibi nâfile
ibâdetlerin sevabını başkasına hediye etmek câizdir. Mîraç; ruh ve beden olarak
yapılmıştır. Evliyânın kerâmeti haktır. Şefaat haktır. Mest üzerine mesh câizdir.
Kabir suâli vardır. Kabir azâbı ruh ve bedene olacaktır.İnsanları ve işlerini de
Allahü teâlâ yaratır. İnsanda irâde-i cüz’iyye vardır. Rızık, helâldan da olur,
haramdan da olur. Velîlerin ruhları ile tevessül edilir ve onların hâtırına duâ edilir.
Hadis-i şerifte, “Bid’at ehlinin duâsı ve ibâdetleri kabul olmaz.” buyuruldu.

2- Farzları yapıp haramlardan, kul hakkından sakınmalıdır!
İbrâhîm-i Edhem hazretlerine sordular : “ Allahü teâlâ, “Ey kullarım!
Benden isteyiniz! Kabûl ederim, veririm” buyuruyor. Halbuki, istiyoruz,
vermiyor? “
Bunlara şöyle cevap verdi: “ Allahü teâlâyı çağırırsınız, Ona itaat etmezsiniz.
Peygamberini tanırsınız, Ona uymazsınız. Kur’an-ı kerimi okursunuz, gösterdiği
yolda gitmezsiniz. Cenâb-ı Hakkın nîmetlerinden faydalanırsınız, Ona
Şükretmezsiniz. Cennetin, ibâdet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta
bulunmazsınız. Cehennemi, âsîler için yarattığını bilirsiniz, Ondan sakınmazsınız.
Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız. Aybınıza
bakmayıp, başkalarının ayıblarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler, üzerlerine taş
yağmadığına, yere batmadıklarına, gökten ateş yağmadığına Şükretsin! Daha ne
isterler? Duâlarının netîcesi, yalnız bu olursa, yetmez mi?
Evet, Allahü teâlâ, Mümin sûresinin altmışıncı âyetinde, “Duâ ediniz, kabûl
ederim”, isteyiniz, veririm buyuruyor. Fakat, duânın kabul olması için, beş şart
vardır: Duâ edenin müslüman olması, Ehl-i sünnet îtikatında olması, haram
işlemekten, bilhassa haram yimekten, içmekten sakınması, farzları yapması,
bilhâssa beş vakit namaz kılması, Ramazan oruclarını tutması, zekât vermesi,
Allahü teâlâdan istediği şeyin sebebini öğrenip, bunu araması lâzımdır.
Allahü teâlâ, herşeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Birşey istenince, o şeyin
sebebini gönderir ve bu sebebe tesîr ihsan eder. İnsan bu sebebi kullanıp, o şeye
kavuşur. Evliyâsının hatırı için, âdetini bozarak, bunlar duâ edince veya Evliyâyı
kiram vesîle edilerek duâ edilince, bunlara “Kerâmet” olarak, sebebe hâcet
kalmadan, doğruca istenileni verir.”

Abdülhâlık Goncdüvânî hazretleri, duâsı makbûl bir zât idi. İnsanlar,
duâsını alabilmek için uzak yerlerden gelirlerdi. Birgün birisi gelip:
– Efendim, son nefeste selâmetle gidebilmemiz için duâ buyurun, dediğinde;
– Her kim farzları edâ ettikten sonra, duâ ederse duâsı kabûl olur. Sen
farzdan sonra duâ ederken bizi de hatırlarsan biz de seni hatırlarız. Bu durum hem
sizin, hem de bizim için duânın kabûl olmasına vesîle olur, buyurdu.
Allahü teâlâ, evliyâsının duâlarını kabûl edeceğini Kur’ân-ı kerîmde
bildirmektedir. Hadîs-i şerîfte de, “Saçları dağınık ve kapılardan kovulan öyle
kimseler vardır ki, bir şey için yemin etseler, Allahü teâlâ onları doğrulamak
için o şeyi yaratır” buyuruldu.
Sa’d bin Ebi Vakkas hazretleri Peygamber efendimize dedi ki:
– Yâ Resûlallah, duâ buyur da, Allahü teâlâ, benim her duâmı kabûl etsin.
Cevâbında buyurdu ki: – Duânızın kabûl olması için helâl lokma yiyiniz! Çok kimse vardır ki,
yedikleri ve giydikleri harâmdır. Sonra ellerini kaldırıp duâ ederler. Böyle duâ
nasıl kabûl olunur?
Diğer hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Haramdan sakının! Midesine haram lokma girenin kırk gün duâsı
kabul olmaz.)
“On dirhemlik elbisenin bir dirhemlik kısmı haram kazançtan gelse, o
elbise ile kılınan namaz kabul olmaz.”
“Şarap içenin namazı kırk gün kabul olmaz.”
“Harâmdan sakının! Çünkü midesine harâm lokma giren kimsenin kırk
gün duâsı kabûl olmaz.”
“Çok kimse vardır ki, yedikleri ve giydikleri harâmdır, sonra ellerini
kaldırıp duâ ederler. Böyle duâ nasıl kabûl edilir?” 

3- Kıymetli vakitlerde duâ etmelidir
Cum’a günü ve gecesi, ezân vakti, ezân ve ikâmet arası, her günün seher
vakti, gecenin ikinci yarısı, Receb’in ilk gecesi, Şa’ban’ın onbeşinci gecesi, Bayram
geceleri, Arefe günü, Ramazan gün ve geceleri, iftar zamanı, her günün zevâl
vakti, Cum’a günü öğle ile ikindi arası kıymetli vakitlerdir. Bu vakitleri ganimet
bilmelidir.
Hastalık hâli, aile ve vatanınından uzak kalındığı zaman, farz namazlardan
sonra, İhlâs sûresi okunduktan sonra, yağmur yağarken, düşmanla karşı karşıya
gelince, oruçlu olduğu zaman, kalbinde incelik hissettiği anda duâ etmelidir. Çünkü
kalbdeki incelik rahmet kapısının açık olduğuna işarettir.
Rabbimiz, seher vakti, “Duâ eden yok mu kabul edeyim!” buyurur. Şerefli
hallerde, mesela yağmur yağarken, oruçlu veya hasta iken duâ etmeli!
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Dertli müminin duâsını ganimet bilin!” .
“Beş vakt farz nemâzdan sonra yapılan duâ kabûl olur”
“Gecenin son üçte birinde, dünya semâsını rahmetiyle dolduran Allahü
teâlâ buyurur ki: İstiğfar eden yok mu, onu mağfiret edeyim. İsteyen yok mu,
istediğini vereyim, duâsını kabûl edeyim.”
“Oruçlunun duâsı reddolunmaz.”
“Üç duâ vardır ki, Bunların kabul edileceğinden şüphe yoktur.
Mazlumun duâsı, misafirin duâsı ve babanın evladına duâsı “

4- Kabûl edileceğine inanarak duâ etmelidir.
Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmde “Duâ edin, kabûl edeyim” buyuruyor. Duânın
kabûl edileceğinden şüphe etmemelidir. Şartlarına riâyet edilip edilmediğinden
şüphe etmelidir.
Peygamber efendimiz:
“Allahü teâlâya, kabûl edileceğine tam inanarak duâ ediniz! Biliniz ki,
Allahü teâlâ gâfil bir kalb ile yapılan duâyı kabûl etmez.”
“Duâ ettim kabul edilmedi demedikçe, duâ kabul edilir” buyurdu.
Kur’an-ı kerimin ve duânın tesir etmesi için bazı şartların gözetilmesi gerekir.
Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan
gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması

gerekir. Okuyanın, itikadının bozuk olması, haram işlemekten, kul hakkından
sakınması, haram ve habis şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması
şarttır.
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Allahü teâlâ, duânızı kabûl eder. Duâ ettim, hâlâ duâm kabûl olmadı
diye acele etmeyiniz! Allah’tan çok isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden
istiyorsunuz.”
“Duâ ettim, duâm kabul olmadı diye acele etmeyin! Allahtan çok isteyin!
Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz.”
“Duâ eden, üç şeyden hâli değildir: Ya günâhı affolur veya hemen
hayırlı karşılığını görür, Yahut âhırette mükâfatını bulur.”
“Rabbiniz, şüphesiz hayâ ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp
kendisinden birşey istedikleri zaman, onların ellerini boş çevirmekten hayâ
eder.”
“Duâda acele edilmezse, duâ kabûl olur.”
Duâda acelenin nasıl olduğu sorulunca Peygamber Efendimiz “Duâ ettim de
kabûl edilmedi demektir” buyurdu.
Allahü teâlâ, duâ edenleri, sağlık ve selamet isteyenleri sever. Duâ edip de
duâsı dünyada kabul edilmeyenlere, Kıyamet günü Allahü teâlâ, “Bu senin falan
zamanda ettiğin duâdır. O duânın yerine sana şu sevabları veriyorum”
buyuracak, o kadar çok sevab verecek ki, o kimse, “Keşke dünyada hiçbir duâm
kabul olmasaydı da, bugün onların karşılıklarını görseydim” diyecektir.

5- Belâ gelmeden önce çok duâ etmelidir.
Duâ, sıkıntılı zamanlarda, belâ geldiğinde değil her zaman edilmelidir. Sevgili
Peygamberimiz, “Şiddet ânında duâsının kabûl edilmesini isteyen kimse,
refah zamanında çok duâ etsin!” buyurmuştur.
Üstâd Ebû İshak hazretlerinden duâ istediler. Duâ etti. Duâsının kabûl
edildiğini gören bir talebesi, “Efendim, bu duâyı bana da öğretin, ihtiyâç hâlinde
ben de edeyim” dedi. Üstâd da, “Bu duânın kabûl edilmesinin sebebi, otuz yıldır
kıldığım namazlar ve devamlı ettiğim duâlar ve harâm lokmadan sakınmamdır.”
buyurdu.
7- Sebeplere yapışmalıdır
Allahü teâlânın âdet-i ilâhiyyesine uymadan, sebeplere yapışmadan,
çalışmadan duâ etmek, Allahü teâlâdan mucize istemek demektir. Müslümanlıkta,
hem çalışılır, hem de duâ edilir. Önce sebebe yapışmak, sonra duâ etmek
lâzımdır.
Kur’an-ı kerimde Allahü teâlâ dâimâ çalışmağı emretmektedir. İnsan bütün
gayreti ile çalışacak, bütün zâhirî sebeplere yapışacak, ancak ondan sonra Allahü
teâlâdan istiyecektir. Çalışmadan önce değil, çalışırken, başarabilmek, kazanmak
için, Rabbine yalvararak, Ondan yardım bekliyecektir
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
“Çalışmadan duâ eden, silâhsız harbe giden gibidir.”
Adet-i ilâhiyyeye uymak, sebeplerini aramak, bulmak için çalışmak lâzımdır.
Şartlarına uyarak çalışana, elbet verilir. Dilediğine, çalışmadan da, ihsân eder.
Fakat sebeplere yapışmamızı emretmektedir.

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
“Bir Müslüman Yûnüs aleyhisselâmın balığın karnında iken ettiği duâyı
okuyup, onunla duâ ederse, duâsı kabûl olur.”
“Birinize derd ve belâ gelince, Yûnüs Peygamberin duâsını okusun!
Allahü teâlâ Onu muhakkak kurtarır. Duâ şudur: “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke
innî küntü minezzâlimîn”

Reklam
BU VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.