Şekil renkleri

Metin renkleri


Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

HZ.iSHAK ALEYHiSSELÂM

3 sene önce
1.675 izlenme
Favorilerime Ekle
Favorilerimden Çıkar
Lütfen bekleyiniz...
Geniş Ekran Dar Ekran
Reklam saniye sonra kapanacak.
Reklam
Reklamı Geç

HZ.iSHAK ALEYHiSSELÂM

 ishak aleyhisselâm ibrahim aleyhisselâmın ikinci oğludur. Hazreti ismaş’den sonra doğmuştur. ishak, (gülüyor) demektir. Annesi Hazreti Sâre’nin gençlikte çocuğu olmamıştı. ihtiyarlıkta, çocuğu olacağı Allah taraiından müjdelenince, şaşırıp güldüğü için oğluna bu isim verşmişti. Bu zamana kadar çocuğu olmayan Hazreti Sâre, yaşının geçtiğini düşünerek, Hazreti ibrahim’e, Hazreti Hacer’i nikâhlamasını söylemiş ve bu evlşikten ismaş aleyhisselâm olmuştu. ibrahim aleyhisselâmın alnındaki nur, Hacer’e ve oradan da Hazreti ismaş’e intikal etti. Hazreti ibrahim, Muhammed aleyhisselâmın nurunu taşıyan Hazreti ismaş’e iazla alâka gösteriyordu. Bu durum Hazreti Sâre’nin gayretine sebep oldu. Allahü teâlâ, Hazreti ibrahim’e vahyedip, Hazreti ismaş şe annesini şu anda Mekke’nin bulunduğu topraklara götürmesini emreyledi. ibrahim aleyhisselâm da, onları emredşen topraklara götürüp geri döndü. Aradan yılların geçmesi şe ibrahim aleyhisselâm şe Hazreti Sâre iyice yaşlanmışlardı. Bu zamanda Allahü teâlânın emriyle melekler, bir çocukları olacağını müjdeledşer. Bir oğullarının olacağı müjdelendiği sırada, ibrahim aleyhisselâm yüz yirmi, Hazreti Sâre ise doksan yaşını geçmişti. Bu haberden bir sene sonra Hazreti ishak doğ- du. Hazreti ishak’ı müjdelemek için gelen melekler, gayet güzel yüzlü birer genç suretinde olarak, ibrahim aleyhisselâmın kar- şısına çıktşar. Bunlar; Cebraş, Mikâş ve isrâiş aleyhimüsselâm idi. Yanlarında başka melekler de vardı. Melekler güzel yüz- lü genç suretinde ibrahim aleyhisselâma gözüküp; selâm verdşer. ibrahim aleyhisselâm, selâmlarını aldıktan sonra, onları evinde en iyi yere oturttu. Onlara ikram etmek üzere hemen kızartşmış bir buzağı (dana) getirdi. Bu neiis yiyeceği misaiirlerin önüne koyup; “Buyurunuz, yiyiniz” dedi. İakat bu misaiirler yemeğe hiç el uzatmadılar. Bu durum karşısında ibrahim aleyhisselâm tedirgin olup, endişelendi. O zamanki âdete göre, bir eve misaiir geldiğinde, misaiir, ikram edşen şeyleri yerse, o misaiirden emin olunur; yemezse, bu misaiirin zarar vermek üzere geldiğine hükmedşir, ondan çekinşirdi. Hatta böylelerinin zararından korkulurdu. ibrahim aleyhisselâmın kalbine bu sebeple bir endişe gelmiştir. ibrahim aleyhisselâm şe melekler arasında şu konuşma geçti: – Buyurun, yemez misiniz? – Biz yemeğin ücretini vermeden yemeyiz.  Yiyiniz de bedelini veriniz. Bu yemeğin bir ücreti vardır. – Bu yemeğin ücreti nedir? – Yemeğin başında Allahü teâlânın ismini söylemek, sonunda da hamdetmektir. ibrahim aleyhisselâ- mın bu sözü üzerine, Cebraş aleyhisselâm, Mikâş aleyhisselâma bakarak dedi ki: – Bu zat, Allahü teâlâ- nın dost (halş) edinmesine lâyık bir kimsedir. Bundan sonra melekler, “Ey ibrahim! Endişe etme! Biz Lût kavmini helâk etmek için gönderşdik” diyerek melek olduklarını açıkladılar. Böylece yemeği yememelerinin sebebi de anlaşşdı. Çünkü melekler yemezler, iç- mezler. ishak aleyhisselâmın müjdelenmesi ibrahim aleyhisselâma gelen melekler melek olduklarını açıklayıp, ibrahim aleyhisselâmın endi- şesi dağılınca, melekler ona bir oğlunun, yani Hazreti ishak’ın olacağını müjdeledşer. Hazreti Sâ- re, meleklerin bu müjdesini işitince, hayrete kapı- larak ellerini yüzüne kapayıp dedi ki: – Hayret, benim mi çocuğum olacak? Ben artık ihtiyarladım. Çocuk doğuracak hâlde değşim! Üstelik benim kocam da ihtiyarlamıştır. Bu görülmemiş bir iştir. Hazreti Sâre’nin bu sözleri üzerine melekler, şu cevabı verdşer: – Sen Allahü teâlânın emrine mi, takdirine mi şaşıyorsun? Muhakkak Allahü teâlâ neyi dşerse, o olur. Allahü teâlânın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizedir. iiüphesiz ki, Allahü teâlâ, kendisine şükür ve hamd edşmesini gerektiren işleri yapar, yaratır. Onun kullarına hayrı ve ihsanı pek çoktur. O kerem sahibidir. Sizi de nice nimetlere kavuşturmaya kâdirdir. Bu hususta Hazreti ibrahim de meleklere demişti ki: – Benim bu ihtiyarlığımda bana evlât mı müjdelersiniz? Ne acayip müjdedir. – Biz seni hak şe müjdeledik. Sen Hakkın rahmetinden ümit kesme. Allahü teâlânın rahmetinden kim ümit keser ki? Ancak, Allahü teâlânın rahmetinin bolluğunu bşmeyen azgınlar ümit keserler. Hazreti ibrahim ve Hazreti Sâre’nin bu habere şaşmalarının sebebi, itiraz için değşdi. Çünkü onlar, Allahü teâlâya iman etmişlerdi ve şaşırmalarının sebebi; hiç gö- rülmediği hâlde, bşinenin ve âdetin dışında olarak, çok yaşlı kimselerin çocuğunun olacağı idi. ibrahim aleyhisselâ- mın Allahü teâlânın emirlerine gösterdiği sadakat ve ihtimam sebebiyle, böyle yaşlı iken, Allahü teâlâ ona bir çocuk daha ihsan eyledi. Nitekim Kur’an-ı kerimde mealen şöyle buyuruldu: (Bir de ona salihlerden bir peygamber olmak üzere ishak’ı müjdeledik. Kendisine ve ishak’a bereketler verdik. Her ikisinin soyundan mümin olan da var, neisine apa- çık zulmeden kâiir de var.) [Saiiat 112 – 113] Meleklerin bu müjdesi, Lût kavminin helâk olduğu gece idi. Çok geçmeden Hazreti Sâre hamşe kaldı. Doğan çocuğa müjde esnasında, annesi sevinç ve taaccüple güldüğü için Ibranice’de “gülüyor” manasına gelen ishak adını verdşer. Babası, Hazreti ishak’ı yedi günlük iken sünnet etti. ibrahim aleyhisselâm, büyük oğlu Hazreti ismaş’e okuduğu gibi ona da; “E’ûzü billyimeşşeytanirrasimkülli şeytanin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmeh” duâsını okurdu. ishak aleyhisselâm bü- yüyünce, babası ve annesi şe Mekke’ye gitti. Kâbei muazzamayı ziyaret edip, ağabeyi Hazreti ismaş’le görüştü. Üçü birlikte İşistin’e döndüler. Burada anne ve babasına hizmet eder, her sene hac zamanında, Mekke’ye giderdi. iiam ve İşistin ahalisine peygamber olduğu bşdirşdi. Bu husus En’âm suresi 84. âyet-i kerimesinde meâlen şöyle bşdirşmektedir: (Biz ibrahim’e oğlu ishak’ı ve ishak’a oğlu Yakûb’u hibe ettik ve her birine hidayet ve nübüvvet verdik.) Hazreti ishak’ın mucizeleri ishak aleyhisselâm yüz ve şekş itibariyle, ahlâk ve yaşayışta babası Hazreti ibrahim’e çok benzerdi. Hatta sakalı çıktığı zaman, baba şe oğlunu birbirinden ayırmak çok güçleşmişti. ibrahim aleyhisselâmın sakalı ağarınca, aralarında iark meydana geldi ve görenler kolayca birbirlerinden ayırır oldular. ishak aleyhisselâm Hazreti ibrahim’in veiatından sonra, onun dininin hükümlerini yaymaya devam etti. Kavmine nasihatlerde bulunup, Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bşdirdi. Ömrünü, insanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bşdirmekle geçiren ishak aleyhisselâma, Allahü teâlâ iki oğul ihsan etti. Bunlar, ikiz olan iys ve Yakûb adındaki çocukları idi. iys, amcası Hazreti ismaş’in kızı şe evlendi. Babasının duâsı bereketiyle soyu bereketli olup, kısa zamanda çoğaldı. Hazreti Yakûb’a da peygamberlik verşdi. Oğul ve torunlarından da peygamberler geldi. Bir adı da israş olan Hazreti Yakûb’un soyundan gelenlere, sonradan israiloğulları denşdi. Hazreti ishak’ın gözleri ömrünün sonuna doğru zayışadı. Yüz yirmi sene veya daha iazla yaşadı. Veiat edince, İşistin’de Halşürrahmân civarında, baba ve annesinin de mediun bulunduğu ma- ğaraya deinedşdi. Her peygamber gibi ishak aleyhisselâmın da çeşitli mucizeleri vardır. Bunların bazıları şöyle: Hayvanlar, açık bir lisanla ishak aleyhisselâ- mın peygamberliğine şehadet ederlerdi. Birgün kavmi; Hazreti ishak’a bir tşki, bir ceylan ve bir keçiyi getirip dedşer ki: – Bunlar senin peygamberliğine şehadet etmedikçe, biz de inanmayız. ishak aleyhisselâm da hayvanlara dedi ki: – Ey hayvanlar! Benim kim olduğumu bşir misiniz? Bunun üzerine tşki; “Allahın peygamberisin” dedi. Ceylan; “Halşullah’ın oğlusun. Kavmini necat ve ielaha davet ediyorsun. Ben şehadet ederim ki, ibâdet edşmeye hakkı olan ancak ve yalnız Allahü teâlâdır. Sen de Onun peygamberisin” dedi. Keçi de; “Allahın peygamberisin. Hak üzere olduğunda şüphe yoktur. Sana iman etmeyen, doğruca cehenneme girecektir” dedi. Bu mucizeyi görenlerden bir kısmı imanla şereşendi. Bir kısmı da kü- iürde inat edip cehennem azabını haketti. ishak aleyhisselâmın bir diğer mucizesi de, duâ etmesi üzerine dağın harekete geçmesidir. ishak aleyhisselâm Kudüs’e varıp, oranın halkına Allahü teâlânın emir ve yasaklarını tebliğ edince, insanlar oradaki bir dağı gösterip dedşer ki: – Eğer şu dağı harekete geçirirsen, iman ederiz. ishak aleyhisselâm da elini açıp, Hak teâlâya duâ etti. Dağ sallanmaya başlayınca, Kudüs halkı hep birlikte iman ederek, küirün zulmetinden kurtuldu. Hazreti ishak’ın başka bir mucizesi de; iiam ahalisinin arzusu üzerine yaptığı duâ neticesinde, elini sırtına koyduğu bir koyunun, hemen kuzulamasıdır. Koyun, ardı ardına dokuz veya doksan tane kuzu doğurmuştur.

Reklam
BU VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.